Korektury textů, copywriting

Korektury českých textů

Nabízím zpracování textů dle Vašeho zadání:


Připravované knihy, originály i překlady do češtiny, odborné texty, diplomové práce, bakalářské práce, webové stránky, návody, propagační materiály, letáky, … to vše podléhá potřebě vícenásobné kontroly před zadáním do tisku. A kontrola textové části je spíše samozřejmostí, nikoli luxusem.


Práce korektorky/korektora je velkou zodpovědností, protože může dílo povznést i tzv. "utopit". Korektorská práce je náročná také v tom smyslu, že vlastně musí zůstat jaksi skryta v pozadí, tj. musí respektovat autora či překladatele, přestože jde často o zásahy prováděné v závěru realizace.


Korektor(-ka) za Vás dílo nevytvoří, ale zbaví je "blech" (v podobě překlepů a drobných i hrubších gramatických či syntaktických omylů), zkontroluje správnost českých předložkových vazeb (to je často potřeba zejména u překladů) a podobně.


V případě stylistických zásahů či doporučení Vás korektor(-ka) také může upozornit na nesrozumitelnost, křížení souvislostí, ztrátu logiky, nepřehlednost sdělení a jiné nedostatky, které by jinak výslednému dílu zbytečně ubíraly na jeho kvalitě.


(Jednou normostranou se rozumí 1.800 znaků, včetně mezer.)

Pokud byste měli dotazy, neváhejte a zeptejte se mne!